”Taktiska överprövningar kommer att minska”

Fredrik Rogö
Foto: Göteborgs stad

– Jag tror de nya reglerna kring processkostnader, i kombination med förslaget om täckningsköp, kommer minska taktiska överprövningar markant. Kanske kan överprövningar i Sverige komma ner till liknande nivå som andra länder med samma EU-lagstiftning i botten.

Det säger Fredrik Rogö, upphandlingsjurist på Inköp och upphandling, Göteborgs stad, efter att ha tagit del av betänkandet ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt”. En diger lunta på cirka 600 sidor, som handlar om hur upphandlingsreglerna kan bli enklare och mer flexibla.

Fredrik tycker att utredningens förslag är bra och innebär att affären blir mer i fokus än ren formalia. Många överprövningar idag handlar om petitesser och formaliafel. Förslaget om ansökningsavgift innebär till exempel att leverantörer kommer behöva värdera sin situation mer. Vad kostar det om vi förlorar?

– Många av förslagen i sig kommer att medföra mindre antal överprövningar, tror jag. Det är vanligt att överprövningar handlar just om mindre brister i anbud och hur dessa får eller inte får hanteras inom ramen för LOU. Om möjligheten att hantera sådana frågor ökar, borde överprövningar minska. Sedan kommer kostnader för en eventuellt förlorad överprövningsprocess att fungera som en tröskel, som gör att rent taktiska överprövningar också minskar, säger han.

Förenklar för leverantörer

Christine Källner, upphandlingsansvarig i Partille kommun, håller med om att överprövningsavgift och processkostnader är riktigt bra och viktiga förslag. Det är framför allt risk- och kostnadsfördelningen som blir mycket bättre.

– Utredningens förslag förenklar framför allt för leverantörer och förståelsen för processen, inte lika mycket för min egen inköpsavdelning, säger hon.

Förslaget om ansökningsavgift och processkostnader syftar till att få fler leverantörer att påpeka brister i en upphandling innan tilldelning. Utredningen räknar med att ansökningsavgiften kommer minska antalet överprövningar med fem procent och processkostnaden med femton procent – d.v.s. totalt 20 procents minskning av antalet överprövningar. Fredrik tror att det till och med kan få ännu större effekt.

– Ja, nu måste man värdera möjligheten till framgång innan en ansökan skickas in. Att vi saknat trösklar för överprövning gör Sverige unikt i jämförelse med andra medlemsstater.

Direktupphandlingsgräns och täckningsköp

Fast beloppsgräns på 600 000 kronor vid en direktupphandling är ett förslag som egentligen inte är så mycket högre än dagens beloppsgräns. Men för små kommuner, som exempelvis Lysekil med cirka 14 500 invånare, kan det innebära stora möjligheter.

– Det betyder oerhört mycket för oss, 600 000 kronor är en hög summa. Vi har till exempel redan idag ett 3-årigt ramavtal på däck, som genomfördes via direktupphandling – en upphandling som större kommuner måste annonsera om, säger Maria Fredriksson, upphandlare i Lysekil.

Täckningsköp – att en upphandlande part ska kunna teckna avtal i väntan på att en överprövning blir klar – är också ett bra förslag, menar alla tre. Det är en bra balans mellan leverantör och köpare – att kunna överpröva ett beslut samtidigt som det är möjligt att lösa akuta behov innan domstolen fattar beslut i ett överprövningsmål.

Utredningen ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt” har ID-nummer SOU 2018:44. Från och med den 1 juli 2019 föreslår utredningen att de nya reglerna ska börja gälla.

 

Några av förslagen:

  • Fast beloppsgräns på 600 000 vid direktupphandlingar.
  • Dokumentationskrav från första kronan.
  • Täckningsköp ska tillåtas – d.v.s. direktupphandlingar kan göras under en överprövningsprocess.
  • Bestämmelsen om ”av-samma-slag” tas bort.
  • För direktupphandlingar enligt ett nytt 19 a kap. gäller inget uttryckligt annonseringskrav, endast en nationell princip om att konkurrensmöjligheter som finns ska utnyttjas.
  • En dialogmöjlighet införs som bland annat ger betydligt större möjligheter att ”läka” brister i anbud.
  • Ansökningsavgift på 7 500 kronor vid överprövning.
  • Processkostnader där domstolen får, efter vad som är skäligt, förorda att den förlorande parten ska ersätta den vinnande partens processkostnader.

 

 

Av |2018-09-27T14:12:56+00:00september 27th, 2018|Kommentarer inaktiverade för ”Taktiska överprövningar kommer att minska”