Viktigt med tydliga värderingar

Foto: Peter Jademyr

Artikelserie i fyra delar som handlar om hur medvetet, strategiskt HR-arbete kan bidra till utveckling på arbetsplatsen. Detta är tredje delen.  

Stark företagskultur och tydliga värderingar är viktigt i en verksamhet. Stark företagskultur bidrar till lönsamhet och ökar också organisationens attraktivitet som arbetsgivare. Det visar en rad studier som bland annat Manpower Group och Svenskt Näringsliv genomfört.

För att personer med rätt utbildning och kompetens ska söka sig till just din organisation är det alltså väsentligt att arbeta för en stark företagskultur med tydliga värderingar.

Vad som engagerar varje person är givetvis individuellt. En viktig faktor för att en person skall känna sig engagerad är att värderingarna stämmer överens med de värderingar som finns på arbetsplatsen. Då kan man vara sig själv och få använda sina drivkrafter på ett sätt som passar. Sannolikheten för att man skall känna sig engagerad i arbetet ökar. Med ökat engagemang följer arbetsglädje, trivseln ökar på arbetsplatsen och troligen anstränger sig personen lite extra – och bidrar i större utsträckning till organisationens resultat. Personen bidrar också till att den rådande kulturen hålls levande, att den bibehålls och är stark.

Så arbetar du med värderingar

  • Identifiera önskade värderingar Ett första steg i att arbeta med värderingar är att identifiera vilka värderingar företaget har och vill ha. Hur ser företagets vision ut? Vad står företagets produkter för? Vilket arbetssätt har man i organisationen? Vilka värderingar speglas i detta? De värderingar företaget strävar efter, liksom det man vill leverera till en extern motpart behöver också synas internt i företaget. Producerar man exklusiva produkter eller tjänster där hög kvalitet är ett krav behöver kvalitet finnas i alla led inom företaget. Verkar man i en bransch där trovärdighet är A och O måste trovärdigheten också avspeglas i det interna arbetet. Identifikation av värderingar kan ske genom workshops, enkäter och diskussioner. Det finns också verktyg framtagna för ändamålet.

 

  • Definiera, involvera och förankra Ett värdeord kan tolkas på många vis. Alla har vi vår bild av världen och tolkar utifrån den. Ett värdeord behöver vara beskrivet i termer av agerande och beteende och det skall inte råda någon tvekan om vilket beteende som överensstämmer med företagets värderingar. För att detta skall kunna vara möjligt behöver värdeorden diskuteras, tolkas och beskrivas. I detta arbete rekommenderas att involvera medarbetare från olika delar av organisationen för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Vad betyder det här ordet för mig? Hur ser det ut i handling när vi lever efter denna värdering?

 

  • Existerande eller önskade värderingar Finns de värderingar organisationen önskar och behöver redan i verksamheten idag, eller finns en diskrepans? Oavsett vilket behöver värderingarna arbetas med. Om de önskade värderingarna inte stämmer överens med de som existerar för närvarande behöver handlingsplaner göras för att vända på detta. Oönskade värderingar och beteenden fungerar som energitjuvar och tar sannolikt tid från produktivt arbete. Kom ihåg att prioritera. Allt kan inte uppnås på en gång! Stämmer värderingarna överens behöver ändå diskussion till för att säkra att de bibehålls.

 

  • Levande värderingar Värderingarna på en arbetsplats behöver vara levande, alltså så självklara för alla i organisationen att de styr handlande och beslut, att de inte bara blir ett dokument i en pärm eller på en poster. Ytterligare en aspekt för att värderingarna skall vara trovärdiga är att de efterlevs på alla nivåer i organisationen. Ledningen behöver agera förebilder. Görs inte detta tappar man i trovärdighet och resultatet kan bli det omvända – medarbetarna kan tappa tillit, förtroende och engagemang.

 

  • Följ upp Följ upp hur organisationen ser på efterlevnaden av värderingarna. Det kan till exempel göras i samband med medarbetarenkäter eller i årliga diskussioner. Att följa upp visar att organisationen tar frågan på allvar och bidrar till att bibehålla de önskade värderingarna.

 

Ann-Charlotte Palm

Har arbetat med strategiska HR-frågor, däribland talent management, under 16 års tid inom Volvokoncernen och driver idag det egna bolaget In Vision Counselling & Consulting.

 LÄS MER: Del 1 Så attraherar du medarbetare 

LÄS MER: Del 2 Så arbetar du för att behålla och utveckla personal

 

Skribenten ansvarar själv för innehållet i texten.

 

Av |2018-12-28T12:33:47+00:00oktober 9th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Viktigt med tydliga värderingar