”Bästa sättet att påverka politiker, är att själv bli politiker.”

Eva Ternegren (MP) ordförande i Nämnden för Inköp och Upphandling
Foto: Magnus Gotander

Ordförande i Nämnden för Inköp och Upphandling i Göteborgs stad är Eva Ternegren (MP), socionom som till vardags arbetar med företagsutveckling inom den sociala ekonomin. Efter valet 2014 blev hon invald som ordförande i dåvarande styrelsen för Upphandlingsbolaget och sitter nu på samma post i nämnden.

Eva har varit politiskt intresserad länge, men inte ägnat sig åt partipolitik förrän 2004. Att det blev just Miljöpartiet berodde till stor del på ett svar hon fick från partiet.

– Jag upptäckte att det bästa sättet att påverka politiker var att själv engagera mig politiskt. Därför skrev jag ett motionsförslag om social hänsyn i upphandlingar till i princip samtliga partier. Jag fick ett svar och det var från Miljöpartiet som tyckte att min idé var bra, berättar Eva.

Även om det finns ett brett spektra av frågor att driva i nämnden, så ligger de sociala frågorna fortfarande Eva varmt om hjärtat. Det handlar t.ex. om sysselsättningskrav och villkor, miljökrav och hållbarhetsfrågor. Att åstadkomma samhällsnytta samtidigt som staden gör bra affärer. Det kan låta enkelt, men innebär inte att det saknas målkonflikter mellan det politiker vill åstadkomma och vilka krav som går att ställa i upphandlingar. Ibland måste man modifiera ett mål för att uppnå andra mål.

En aktuell fråga är till exempel kravet på ekologiskt kött och svenska djurskyddskrav. Enligt Eva är det nästan bara KRAV-märkt svenskt kött som uppfyller båda kraven men det produceras för lite, så staden måste köpa importerat, ekologiskt kött för att kunna erbjuda den mängd det handlar om till de olika verksamheterna. Och det importerade köttet lever inte upp till de svenska djurskyddslagarna.

– Här måste vi hitta en realistisk lösning. Vad är viktigast? Krav på ekologiskt kött eller krav på svenska djurskyddslagar? Vi håller på och manglar den frågan nu.

Det är viktigt att ta hänsyn till vad kommunfullmäktige beslutar om och politiker i nämnden måste hitta en lösning med hjälp av förvaltningen. Tolkar man budgeten så är det tydligt att det ekologiska köttet är viktigare än djurskyddskravet, menar Eva.

Omvärldsbevakning tar tid

Som ordförande i nämnden, ledamot i fullmäktige och med andra uppdrag i andra styrelser samt ett ”vanligt” arbete som ska skötas, är Eva van att planera och prioritera sin tid. Nämnden träffas ungefär en gång i månaden och varje sammanträde tar cirka två till tre timmar per gång, vilket inte är så betungande, tycker Eva.

– Det som tar mest tid är omvärldsbevakningen, att följa med och hålla sig ajour. Men även allt förarbete som måste göras, att skriva mål- och inriktningsdokument, och träffa andra berörda aktörer, tar också en del tid.

Eva har bl.a. presidiemöten med de två vice ordföranden, hon träffar också Henrik Karlsson som är inköpsdirektör för Förvaltningen för inköp och upphandling och den person som ansvarar och driver det operativa arbetet mot de satta målen. Inför varje möte går de bl.a. igenom aktuella frågor och följer upp det som beslutats tidigare.

Nytt reglemente

Trots att Inköp och Upphandling har en övergripande, samordnande roll och upphandlar de gemensamma ramavtalen, står de för bara en fjärdedel av all upphandling i staden. Resten genomförs av de andra verksamheterna, bl.a. Trafikförvaltningen, Fastighetskontoret och de tio Stadsdelsförvaltningarna.

– Ett problem för oss är ju att vi inte har koll på kommunens samlade inköp och upphandlingsverksamhet. Vi vill och måste få ett mycket större grepp på upphandlingarna som genomförs i Göteborg.

Från politiskt håll tittar man nu över reglementet för nämnden och kommunfullmäktige beräknas kunna besluta om de nya bestämmelserna under första halvåret 2018. Men det är inte bara nämndens arbete som påverkas. Nämnden har fått medel av kommunfullmäktige till ett analysverktyg för att kunna skaffa sig en bild av stadens hela inköpsvolym och hur den fördelas.

– Med ett nytt analysverktyg kommer vi att kunna samordna och planera för hela stadens inköp i samarbete med andra nämnder och bolag. Vi behöver även resurser för att anställa inköpsstrateger, som kan arbeta praktiskt med detta. När allt är på plats kommer vi på ett mycket bättre sätt ha kontroll på våra upphandlingar och avtal, säger Eva.

 

FAKTA:

För drygt ett år sedan omvandlades Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad till en kommunal förvaltning med den tillhörande Nämnden för Inköp och Upphandling. I dåvarande Upphandlingsbolagets styrelse satt fem ordinarie ledamöter och tre ersättare, men i samband med att verksamheten gick från bolag till förvaltning tillkom tio nya ledamöter i nämnden. Det var ett resultat av politiska förhandlingar och ett led i att politiken skulle få ett större inflytande över verksamheten. Fler partier skulle vara representerade i nämnden.

Idag är Nämnden för inköp och upphandling Göteborgs stads inköpscentral. Här sitter nio ledamöter och nio ersättare, utnämnda av kommunfullmäktige, som har det politiska ansvaret för stadens samordnade upphandling och strategiska inköpsprocess. De är alla fritidspolitiker, förutom ett kommunalråd som är heltidspolitiker, och sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunfullmäktige styr nämnden på en övergripande nivå, dels genom sin budget med mål och uppdrag för nämnden, dels genom nämndens reglemente. För ledamöterna i nämnden handlar det därför om att tolka och konkretisera budgeten samt välja hur de olika målen och uppdragen ska prioriteras.  Det är sedan Förvaltningen för inköp och upphandling som driver och ser till att arbetet blir utfört så som nämnden beslutat.

Mandatfördelningen i Nämnden ser ut så här:

  • Moderaterna – 6 platser
  • Socialdemokraterna – 5 platser
  • Miljöpartiet – 2 platser
  • Vänstern – 2 platser
  • Liberalerna – 2 platser
  • Feministiskt Initiativ – 1 plats

Nämnden har inga anslag, intäkterna består av en provision på 1 procents värde av försäljningen från ramavtalsleverantörerna, som rapporterar in sin försäljning varje kvartal. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om provision till nämnden.

 

Av |2018-05-21T10:27:34+00:00maj 14th, 2018|Kommentarer inaktiverade för ”Bästa sättet att påverka politiker, är att själv bli politiker.”